The Boulevardier

1 ½ oz. bourbon
1 oz. Campari
1 oz. sweet vermouth